Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII RC 71/14 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Trzebnicy z 2014-09-16

Sygn. akt VII RC 71/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 września 2014 roku

Sąd Rejonowy w Trzebnicy VII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w M.

w składzie:

Przewodniczący : SSR Dominik Flunt

Protokolant: Katarzyna Gembarowska

po rozpoznaniu w dniu 16 września 2014 roku w Miliczu

sprawy z powództwa

S. D. działającej w imieniu małoletniego P. D. (1) ur. (...)

przeciwko

P. D. (2)

o ustalenie ojcostwa i alimenty

I.  ustala, że pozwany P. D. (2), nazwisko rodowe D., urodzony (...) w K., syn W. i I. z domu K., jest ojcem biologicznym małoletniego P. D. (1) ur. (...) w M., syna S. D. nazwisko rodowe D., dla którego odpis zupełny aktu urodzenia sporządzono w Urzędzie Stanu Cywilnego w M. za numerem (...);

II.  orzeka, że małoletni P. D. (1) ur. (...) będzie nosił nazwisko (...);

III.  pozbawia władzy rodzicielskiej pozwanego P. D. (2) nad małoletnim P. D. (1) ur. (...);

IV.  zasądza alimenty od pozwanego P. D. (2) na rzecz małoletniego P. D. (1) ur. (...) w kwocie po 400(czterysta) złotych miesięcznie płatnej z góry do rąk matki dziecka S. D. do 10-go dnia każdego miesiąca, poczynając od dnia 23.06.2014r. z ustawowym odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat;

V.  zasądza od pozwanego P. D. (2) na rzecz małoletniego P. D. (1) ur. (...) kwotę (...)(osiem tysięcy trzysta piętnaście)złotych tytułem alimentów za okres od 13.10.2011r. do 22.06.2014r. płatną do rąk matki dziecka S. D. wraz z ustawowym odsetkami od dnia prawomocności orzeczenia do dnia zapłaty;

VI.  zasądza od pozwanego P. D. (2) na rzecz S. D. kwotę 1000(jeden tysiąc)złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 18.10.2011r. do dnia zapłaty;

VII.  dalej idące powództwo oddala;

VIII.  odstępuje od obciążania stron należnymi od nich kosztami sądowymi, obciążając nimi w całości Skarb Państwa;

IX.  zasądza od pozwanego P. D. (2) na rzecz małoletniego P. D. (1) ur. (...) kwotę 317zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

X.  wyrokowi w punkcie IV i V nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt VII RC 71/14

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 23.06.2014 roku pełnomocnik działającej w imieniu małoletniego P. D. (1) i swoim S. D. wniósł o ustalenie, że pozwany P. D. (2) jest ojcem powoda P. D. (1) urodzonego (...), syna S. D., którego akt urodzenia został sporządzony w USC w M. za numerem (...), orzeczenie, że pozwanemu będzie przysługiwała ograniczona władza rodzicielska nad małoletnim do podejmowania decyzji wspólnie z matką powoda w istotnych sprawach dziecka, zasądzenie od pozwanego P. D. (2) na rzecz małoletniego do rak jego matki tytułem alimentów kwotę 450 zł miesięcznie płatnych do 10 dnia miesiąca z góry, począwszy od 13.10.2011 roku z ustawowymi odsetkami za każdy dzień zwłoki w płatności każdej raty, zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki S. D. kwoty 1000 zł tytułem pokrycia kosztów poniesionych w związku z ciążą i porodem wraz z odsetkami od 13.10.2011 roku do dnia zapłaty, zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kosztów procesu według norm przepisanych w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 317 zł oraz nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności w części zasądzającej roszczenia wymienione w punktach 3 i 4 pozwu.

W uzasadnieniu wskazała, że S. D. w 2011 roku miała romans z pozwanym, spotykali się od 15.01.2011 do 7.03.2011 roku. Owocem tego romansu była ciąża powódki. W czerwcu 2011 roku pozwany i powódka utracili kontakt, pozwany powiedział jej, że wyjeżdża za granicę. (...) urodził się małoletni powód P. D. (1). S. D. poinformowała pozwanego o narodzinach wiadomością SMS – nie mieli bowiem ze sobą kontaktu od czerwca, a jego telefon był poza zasięgiem. S. D. nie spotykała się w tym czasie z innym mężczyzną. W pozwie oszacowano potrzeby małoletniego na kwotę 800 zł miesięcznie. Wskazano, że S. D. nie pracuje, przebywając na bezpłatnym urlopie wychowawczym. Pozwany natomiast jest elektrykiem, ma miesięczny dochód 3000 zł brutto. S. D. poniosła koszty zakupu wyprawki dziecięcej w całości w kwocie ok. 2000 zł.

Na rozprawie w dniu 16.09.2014 roku strona powodowa złożyła wniosek o pozbawienie pozwanego władzy rodzicielskiej nad małoletnim.

Na rozprawie w dniu 16.09.2014 roku pozwany P. D. (2) uznał powództwo w zakresie ustalenia ojcostwa, pozbawienia go władzy rodzicielskiej wniósł o ustalenie alimentów w niższej wysokości, niż w pozwie oraz zgodził się z pozwem w zakresie zwrotu 1000 zł tytułem pokrycia kosztów wyprawki małoletniego. Zadeklarował gotowość popłacenia alimentów kwocie 300 zł miesięcznie i zapłatę kwoty do 2500 zł tytułem zaległych alimentów.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

S. D. pomiędzy 15 a 18 stycznia 2011 roku kilkakrotnie współżyła seksualnie z pozwanym P. D. (2). Do współżycia dochodziło w Hotelu (...) we W.. Na skutek tych kontaktów S. D. zaszła w ciążę. Powód P. D. (1) urodził się w dniu (...) w M. w 40 tygodniu ciąży. Ojcem małoletniego powoda jest pozwany P. D. (2).

O zajściu w ciążę S. D. poinformowała telefonicznie pozwanego. Pozwany powiedział jej, że wyjeżdża za granicę i ich kontakt się urwał. W marcu 2014 roku S. D. spotkała się z pozwanym w Prokuraturze Rejonowej w Miliczu. Umówili się na wykonanie badań DNA w prywatnym laboratorium w celu potwierdzenia ojcostwa pozwanego. Badania te dały wynik potwierdzenia ojcostwa pozwanego w 99,9999%. Pozwany od marca 2014 roku zaczął płacić S. D. 300 zł alimentów miesięcznie na małoletniego.

Dowód:

Odpis zupełny aktu urodzenia – k. 6

Karta informacyjna leczenia szpitalnego – k. 45

Kopia karty ciąży – k. 42-44

Przesłuchanie S. D. – k. 68-69

Przesłuchanie P. D. (2) – k. 69

Po urodzeniu dziecka S. D. przebywała na urlopie macierzyńskim z wynagrodzeniem ok. 1200 zł miesięcznie, a następnie na urlopie wychowawczym otrzymując zasiłek rodzinny w kwocie 77 zł miesięcznie, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 400 zł od 1.11.2013 do 31.0-3.2014 i w kwocie 266,70 zł w okresie od 1.04.2014 do 20.04.2014 i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 170 zł. Od 1 września 2014 roku pracuje w (...) Stowarzyszeniu (...) jako pomoc techniczna z wynagrodzeniem 2060 zł brutto miesięcznie.

S. D. mieszka wraz z małoletnim w M. przy ul. (...) w mieszkaniu stanowiącym własność matki S. D.. W sumie mieszkają tam trzy osoby, powódka z małoletnim powodem zajmują jeden pokój. Na koszt utrzymania mieszkania składają się czynsz ok. 300 zł miesięcznie, rachunek za energię elektryczna 120 zł miesięcznie, za wodę 100 zł na dwa miesiące, odprowadzanie ścieków 200 zł na dwa miesiące, gaz 200-220 zł za dwa miesiące.

Matka małoletniego do 13 miesiąca jego życia karmiła go piersią. Po tym okresie małoletni jadł już normalne potrawy oraz kaszki dla dzieci. Matka małoletniego kupowała mu pieluchy (...) – małoletni zużywał początkowo 7-8 pieluch dziennie, a następnie ok. 4-5 pieluch dziennie. Od kwietnia 2014 roku małoletni nie używa pieluch. Dziecko było szczepione trzy razy skojarzoną szczepionka 5 w jednym – koszt jednej iniekcji wyniósł 110 zł.

S. D. po urodzeniu dziecka zakupiła mu wózek V. 3 za kwotę 960 zł. W okresie od listopada 2013 do czerwca 2014 na buty dla małoletniego wydała 804 zł, na kurtki, spodnie, rajstopy i skarpetki 1158,62 zł.

Małoletni od września 2014 roku uczęszcza do przedszkola prowadzonego przez (...) Stowarzyszenie (...), Odpłatność za nie wynosi 140 zł miesięcznie oraz 8 zł za dzienne wyżywienie. Wyżywienie syna poza przedszkolem to koszt ok. 200 zł miesięcznie.

Dowód:

Wywiad kuratora - k. 24

Zmiana warunków pracy i płacy – k. 40

Pismo Urzędu Miejskiego w M. z 29.05.2014 – k. 7

Paragon fiskalny z 18.10.2014 – k. 8

Umowa z 25.08.2014 – k. 41

Przesłuchanie S. D. – k. 68-69

Pozwany P. D. (2) jest żonaty, ze związku małżeńskiego ma dwójkę dzieci w wieku 2 lat i 10 miesięcy oraz w wieku 4 miesięcy. Pracuje w firmie (...) sp. z o.o. w M. jako zastępca działu przygotowania produkcji z wynagrodzeniem 2052,72 zł netto. Jego żona jest zatrudniona w (...) sp. z o.o. obecnie przebywa na zasiłku macierzyńskim, w miesiącach od marca do maja 2014 roku otrzymała zasiłek choroby w kwocie (...) – 1227,60 zł netto, a od lipca 2014 roku otrzymuje zasiłek macierzyński w kwocie 982,46 zł netto.

Pozwany z żoną i dziećmi mieszkają w domu teściów pozwanego w B.. Na koszt utrzymania domu składają się należność za energię elektryczną – 764,45-961,89 zł za dwa miesiące, za wodę 46,70- 54,43 zł za dwa miesiące, koszt opału ok. 340 zł miesięcznie. Za paliwo zużywane na dojazdy do pracy pozwany płaci ok. 200 zł miesięcznie. Jego starszy syn zaczął w tym roku chodzić do przedszkola.

Dowód:

Odpis aktu małżeństwa – k. 46

Odpis aktu urodzenia – k. 47, 48

Zaświadczenie o zarobkach – k. 49

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – k. 50

Faktury VAT z 11.06.2014, 8.04.2014, 11.02.2014 – k. 54=56

Faktura VAT nr (...) – k. 57-60

Przesłuchanie P. D. (2) – k. 69

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Przy tak ustalonym stanie faktycznym powództwo zasługiwało na uwzględnienie w zakresie ustalenia ojcostwa małoletniego P. D. (1), kosztów tzw. wyprawki i pozbawienia władzy rodzicielskiej pozwanego nad małoletnim. Natomiast w kwestii wysokości alimentów Sąd uwzględnił powództwo częściowo, uznając, że znajduje ono uzasadnienie w usprawiedliwionych potrzebach małoletniego powoda.

Sąd ustalając stan faktyczny dał wiarę twierdzeniom S. D. oraz pozwanego P. D. (2) jako znajdującym odzwierciedlenie w zgromadzonym materiale dowodowym. Brak jest także podstaw dla kwestionowania wiarygodności przedłożonych przez strony dokumentów. Wobec uznania przez pozwanego powództwa w zakresie ustalenia ojcostwa nie było konieczności przeprowadzania z urzędu dowodu z polimorfizmu DNA, tym bardziej, że takie badania strony przeprowadziły wcześniej we własnym zakresie i nie dały one wyniku poddającego w jakąkolwiek wątpliwość ojcostwo pozwanego względem małoletniego P. D. (1) – strony zaś o przeprowadzenie takiego dowodu nie wnosiły. Stąd należało ustalić, ze pozwany jest ojcem małoletniego powoda.

W kwestii nazwiska małoletniego zarówno matka, jak i ojciec złożyli wniosek, by nosił nazwisko dotychczasowe. Zgodnie z art. 89 § 2 k.r.o. w razie sądowego ustalenia ojcostwa sąd nadaje dziecku nazwisko w wyroku ustalającym ojcostwo, stosując odpowiednio przepisy § 1. Przepis ten stanowi, że jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa. Rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Stosownie do tego przepisu, wobec zgodnego oświadczenia matki i ojca dziecka należało orzec, że małoletni będzie nosić nazwisko matki - (...).

W zakresie władzy rodzicielskiej nad małoletnim wskazać należy na art. 93 § 2 k.r.o. stanowiący, iż jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Przepisy art. 107 i art. 109-111 stosuje się odpowiednio. Artykuł 107 § 2 k.r.o. stanowi, iż sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Pozwany wskazał, że zgadza się z wnioskiem o pozbawienie go władzy rodzicielskiej albowiem nie jest w stanie jej wykonywać – zajmuje się bowiem swoimi dziećmi. Pozwany wcześniej nie interesował się dzieckiem, od marca 2014 roku, gdy doszło do kontaktu z matką dał mu prezent, ale potem kontakt się ponownie urwał. Obecnie dziecko mieszka z matką w innym województwie i mało prawdopodobna jest możliwość efektywnego wykonywania władzy rodzicielskiej przez ojca. Stąd, kierując się wskazanymi przepisami, Sąd uznał za zasadne pozbawienie go władzy rodzicielskiej nad małoletnim.. Orzeczenie to może zostać zmienione w razie zmiany okoliczności faktycznych i gdy przemawiać będzie za tym dobro dziecka.

Strona powodowa w swoich twierdzeniach opisała miesięczne wydatki ponoszone na utrzymanie małoletniego. Sąd ustalając wysokość kosztów utrzymania małoletniego przyjął przy tym minimalne wydatki wskazywane przez S. D.. Kierując się nimi uznać należało, że całość kosztów utrzymania dziecka stanowi wydatek ok. 870 zł miesięcznie. Składa się na nie stała opłata za przedszkole 140 zł, opłata za wyżywienie w przedszkolu ok. 160 zł, pozostałe wyżywienie 200 zł miesięcznie, koszt odzieży, butów, środków pielęgnacyjnych ok. 150 zł miesięcznie oraz przypadający na małoletniego udział w kosztach utrzymania mieszkania 233 zł miesięcznie. Sąd nie wykorzystał załączonych przez strony paragonów ze sklepów w zakresie zakupów żywnościowych - jako, że tego rodzaju dokumentów nie można ich przypisać do konkretnego kupującego, w powszechnej praktyce sądów rodzinnych nie są one dopuszczane jako dowody w sprawach o alimenty. Jednak konfrontowanie ich z zeznaniami stron pozwalają zdaniem Sądu dokładniej oszacować te wydatki i zazwyczaj potwierdzić lub zaprzeczyć ich wysokość podawaną przez strony. Wydatki w zakresie przyjętych przez stronę powodową szacunków nie przekraczają zwykłych kosztów utrzymania dzieci w tym wieku, nie noszą cech przesady czy zawartości wydatków ekstrawaganckich i zasługują na uwzględnienie. Pozwany nie kwestionuje tych wyliczeń, wskazał natomiast na ponoszone przez siebie koszty utrzymania swojej rodziny. W zakresie wydatków na wózek dziecięcy, buty i kurtki paragony fiskalne przedstawione na te okoliczność dowodzą zakupów towarów na tyle zindywidualizowanych, że uznać należało iż odzwierciedlają wydatki dokonane na rzecz tego małoletniego.

W zakresie orzeczenia o wysokości alimentów wskazać należy na przepis art. 133 § 1 k.r.o. stanowiący iż rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zakres obowiązku alimentacyjnego wyznacza art. 135 § 1 k.r.o. wskazując, że zależy on od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych możliwości zobowiązanego. Istnienie obowiązku alimentacyjnego jest w tej sprawie bezsporne, zaś kwestionowaną okolicznością przez pozwanego jest jego wysokość oraz zdolność pozwanego do jego poniesienia.

Jak wskazuje się w doktrynie prawa rodzinnego zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokojone, wyznacza treść art. 96 k.r.o., według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie - odpowiednio do jego uzdolnień - do pracy dla dobra społeczeństwa. Stosownie do tej dyrektywy rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), a także środki wychowania według zdolności i dostarczania rozrywek i wypoczynku. Przy ocenie, które z potrzeb uprawnionego powinny być uznane za potrzeby usprawiedliwione, należy z jednej strony brać pod uwagę możliwości zobowiązanego, z drugiej zaś zakres i rodzaj potrzeb. Będzie to mieć wpływ na rozstrzygnięcie, w jakiej mierze możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego będą wzięte pod uwagę przy oznaczaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku (tak: Z. Krzemiński, Alimenty i ojcostwo. Komentarz, Oficyna 2008, wyd. III).

Pozwany akceptuje wysokość alimentów do po 300 zł miesięcznie, którą uiszczał od marca 2014 roku. Biorąc jednak pod uwagę wysokość kosztów jego utrzymania małoletniego alimenty należało ustalić na kwotę 400 zł miesięcznie – a więc bliską połowy tych kosztów. W zakresie potencjalnej zdolności i możliwości zarobkowych P. D. (2) do uiszczania alimentów Sąd zważył na wynagrodzenie osiągane przez niego. Jego sytuacja finansowa nie jest łatwa, ale trzeba mieć na względzie fakt, że część kosztów utrzymania domu ponoszą teściowie, a jego zona pracuje. Stąd należało uznać, że jest w stanie ponieść koszty utrzymania małoletniego w tej wysokości, która zapewnia egzystencję na minimalnym poziomie. W pozostałym zakresie koszty utrzymania winna ponosić matka małoletniego, która wróciła do pracy i ma na utrzymaniu tylko jedną osobę.

Kierując się treścią art. 137 § 2 k.r.o. obowiązek alimentacyjny należało przy tym ustalić od dnia wniesienia pozwu. Natomiast za okres od urodzenia dziecka do tego dnia należało zgodnie z tym przepisem zasądzić jedną kwotę. Sąd uznał, że koszt utrzymania małoletniego w tym okresie wynosił średnio 570 zł miesięcznie – biorąc pod uwagę same koszty wyżywienia (200 zł), ubrań, butów itp. (150 zł) i utrzymania mieszkania (223 zł). W okresie gdy małoletni powód żywił się mlekiem matki zużywał jeszcze bardzo dużą ilość pieluch, zatem wydatki na jego utrzymanie kształtowały się podobnie. Połowę z tej kwoty kosztów utrzymania t.j. 285 zł miesięcznie winien ponosić pozwany. Zasądzona kwota 8315 zł jest więc wynikiem iloczynu ilości 32 miesięcy (od dnia urodzenia dziecka do 13.06.2014) i kwoty 285 zł, doliczenia kwoty 95 zł za dziesięć dni od 13.06.2014 do 22.06.2014 czyli ostatniego dnia przed wniesienia pozwu oraz odliczenia kwoty 900 zł wpłaconej przez pozwanego za miesiące marzec – maj 2014 (900 zł). Sąd ustalił jako datę początkową liczenia odsetek od tej kwoty dzień prawomocności orzeczenia w tym zakresie.

Wobec uznania powództwa w zakresie tzw. wyprawki dla dziecka Sąd zasądził na rzecz S. D. żądaną kwoty 1000 zł – w tym zakresie udowodniony został przede wszystkim dokonany przez nią wydatek na wózek dla małoletniego i od daty zakupu tego wózka Sąd ustalił datę rozpoczęcia biegu odsetek w tym zakresie.

W pozostałym natomiast zakresie powództwo na rzecz małoletniego należało oddalić, jako nie udowodnione w sposób należyty w zakresie kosztów jego utrzymania oraz nie uzasadnione potrzebą większego uczestnictwa pozwanego w ponoszeniu tych kosztów - wobec jego sytuacji finansowej i zdolności zarobkowych.

Biorąc pod uwagę treść orzeczenia, wiek i stan majątkowy małoletniego powoda, S. D. oraz pozwanego i w kontekście uregulowania art. 102 k.p.c. Sąd postanowił o nie obciążaniu stron przypadających na nie kosztów sądowych, obciążając nimi Skarb Państwa.

Natomiast na podstawie art. 98 k.p.c. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz małoletniego powoda zwrot kosztów zastępstwa procesowego – w wysokości żądanej przez stronę, uznając, że nakład pracy pełnomocnika uzasadnia przyznanie nieznacznie wyższego wynagrodzenia niż wynikające z § 7 ust. 1 pkt 5 w zw. z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej obrony udzielonej z urzędu (t. jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 461).

Wobec treści art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd orzekł o natychmiastowej wykonalności wyroku w punktach IV i V.

ZARZĄDZENIE

1 ) Odnotować w kontrolce uzasadnień

2) Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi pozwanego z pouczeniem o apelacji

3) K.. 14 dni

M., 8.10.2014

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Żurawska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Trzebnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Dominik Flunt
Data wytworzenia informacji: